Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Gust'Eaux

Beschrijving

Plaats: Kuurne (West-Vlaanderen)

Doelstelling: onderzoek naar de mogelijkheid van een lokaal gesloten waterkringloop, waarbij uit gemengd huishoudelijk afvalwater via verschillende zuiveringsstappen voor een restaurant hoogwaardig tafelwater wordt vervaardigd.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2020

Toegepaste technieken:

  • septic tank + helofytenfilter
  • microfiltratie, actief kool, UF, RO, ionenwisseling en LED-UV

Beoogde resultaten:

  • maatschappelijke bewustwording met betrekking tot mogelijkheden van decentrale watervoorziening
  • een lokaal gesloten waterkringloop - doelstelling 30-60%

Toelichting project:

Restaurant Gust'Eaux richt zich op duurzaamheid. In deze context past lokaal waterhergebruik. Hierbij wordt het afvalwater uit het restaurant (afkomstig uit de keuken en toiletten) deels opgewaardeerd tot drinkwater en deels gebruikt voor toiletspoeling. De bezoekers worden daarbij tegelijk geïnformeerd over het belang van lokaal water(her)gebruik, en geprikkeld om in gesprek te gaan over circulaire toepassingen van grondstoffen.

Afbeelding - Gusteaux // gusteaux_water.jpg (75 K)
Foto: Een glas gezuiverd water bij Gust'Eaux | Bron: Gusteaux.be

Het gezuiverde afvalwater is tevens gebruikt voor het brouwen van een speciaal bier 'Labo'.

Het afvalwater van het restaurant wordt in eerste instantie gezuiverd door een helofytenfilter; het effluent wordt gebruikt voor spoeling. Ten behoeve van de drinkwaterproductie vindt nazuivering plaats met onder andere microfiltratie en actief kool.

Er is een levenscyclusanalyse uitgevoerd om na te gaan in welke mate een decentraal systeem meer of minder duurzaam is dan een centrale voorziening.

Resultaten:

De pilot toont aan dat gemengd huishoudelijk afvalwater via een helofytenfilter en nazuivering (Solar AQ) opgewerkt kan worden tot drinkbaar water. Tijdens de pilot is 90% van het afvalwater na zuivering in het helofytenfilter hergebruikt; deels als spoel- en waswater en deels (na verdergaande zuivering) als drinkwater.

De levenscyclusanalyse laat zien dat aansluiting op een centraal systeem drie tot tien keer duurder is dan een decentrale voorziening. De milieu-impact van een decentraal systeem is bovendien lager. Het helofytenfilter behaalt een zuiveringsrendement van 84, 97 en 92% op respectievelijk CZV, BZV en ZS.

Zie voor uitgebreide resultaten de IQUA-eindrapportage (vanaf p. 28).

Vervolg:

De economische haalbaarheid en recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat deze pilot niet voortgezet wordt. Het restaurant wordt namelijk aangesloten op riolering, waardoor een lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie niet meer noodzakelijk is.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Kuurne

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug