Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - ECOZ mobile

Beschrijving

Plaats: diverse locaties in Vlaanderen

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van evenementen en festivals, en zo mogelijk opwerking ten behoeve van hergebruik (50 – 75%)

Onderzoeksperiode: eind 2017 – 2019

Onderzochte technieken:

 • Mobiel helofytenfilter
 • Diverse nabehandelingsstappen (microfiltratie, ultrafiltratie, reverse-osmosis, actief koolfilter en LED-UV)

Beoogde resultaten:

 • Waterhergebruik (voor o.a. toiletten, drinkwater)
 • Energie-, water- en kostenbesparing
 • Optimalisatie van de capaciteit van een helofytenfilter
 • Inpassing van een helofytenfilter in een verplaatsbare unit
 • Ontwikkeling van een optimale sturing voor dit type systeem

Toelichting:

Tegenwoordig worden er in het buitengebied jaarlijks honderden evenementen georganiseerd met soms grote bezoekersaantallen. Het afvalwater (toiletten, eettentjes/foodtrucks, douches) loost men indien geen riool aanwezig is veelal op het oppervlaktewater.

Foto - Ecoz Mobile // ecoz_mobile.jpg (383 K)
Foto: Mobiel helofytenfilter | Bron: Ecoz Waterzuivering

In Vlaanderen wordt voor dit soort situaties beleidsmatig (‘Lozing van huishoudelijk afvalwater bij grootschalige evenementen’) ingezet op lokale waterbehandeling. Dit project biedt daarvoor een oplossing door het afvalwater ter plaatse te zuiveren en zo mogelijk te hergebruiken.

Dit project is gestart met de bouw van een mobiele zuiveringsunit, een op planten (helofyten) gebaseerd zuiveringssysteem. Vervolgens is nagegaan hoe hergebruik van het effluent zou kunnen worden gerealiseerd. De pilotcontainer is getest en gevalideerd door de opstelling te gebruiken op verschillende zomerfestivals tijdens de zomers van 2017, 2018 en 2019.

Resultaten:

Het mobiele helofytenfilter is geschikt gebleken om grijs water te behandelen. Bij de behandeling van zwart water kon niet aan alle lozingsnormen worden voldaan. De verwijdering van CZV, BZV, TSS, TN en TP bedraagt respectievelijk 90%, 95%, 97%, 25% en 76%.

Het drinkwaterbehandelingssysteem toonde een goede verwijdering van stikstofcomponenten, waardoor de normen voor drinkwaterkwaliteit werden gehaald.

Een uitgebreide beschrijving van dit project en de behaalde resultaten is te lezen in de I-QUA eindrapportage vanaf p. 15.

Vervolg:

Vanwege de nadelige businesscase is uit de markt weinig tot geen interesse in het gebruik van deze installatie op evenementen. Daarom wordt verdere inzet bij evenementen vooralsnog niet voorzien.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zijn vrij beschikbaar.

Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Horeca
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Zwart water (toiletspoelwater)

Terug