Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Algemeen

Beschrijving

Plaats: Grensstreek Nederland-Vlaanderen

Doelstelling:

Zoeken naar nieuwe en duurzame oplossingen voor de verwerking van afvalwater in het buitengebied. De focus ligt daarbij vooral op hergebruik van water en op het besparen of terugwinnen van grondstoffen. Het uiteindelijke streven is de hele keten van wateraanvoer, -afvoer en -zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept.

Periode: 2017 – 2021

Onderzochte technieken:

I-QUA bestaat uit meerdere deelprojecten (zie onder), waarin verschillende technieken worden onderzocht:

 • Keramische UF-membranen in combinatie met RO (Reverse Osmosis)
 • Belucht helofytenfilter
 • Zandfiltratie
 • Ozon en/of actieve kool
 • Mobiel plantenzuiveringssysteem
 • Waterloze toiletten
 • Microvergister
 • Plantensysteem op basis van lava
 • Zuivering met eendenkroos

Beoogde resultaten:

Het project I-QUA beoogt een stimulans te geven aan de ontwikkeling en toepassing van decentrale systemen bij de verwerking van afvalwater in het buitengebied. De individuele projecten beogen:

 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Hergebruik van water
 • Besparing en/of terugwinning van grondstoffen
 • Vervanging van verouderde en kostbare drukriolering en storingsgevoelige IBA’s
 • Ontwikkeling van oplossingen die in de toekomst breed kunnen worden toegepast

Conclusies:

Het project bevindt zich in de eindfase; conclusies volgen t.z.t.

Rapportages:

Momenteel nog niet beschikbaar. Alle resultaten van de pilots en de studies zullen tijdens en na afloop van het project gepresenteerd en openbaar gemaakt worden. De informatie zal vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Vervolg:

De kennis en ervaring die in I-QUA wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde afvalwatervoorzieningen kunnen worden toegepast. Partijen die na afloop van het project voorzieningen in het buitengebied gaan aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

I-QUA maakt deel uit van Interreg, een specifiek op grensregio’s gericht programma van de Europese Unie. Onder de paraplu van I-QUA worden vijf pilotprojecten uitgevoerd. Deze projecten worden ook afzonderlijk beschreven op de Saniwijzer:

Aard van het project
 • Pilot

Terug