Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT meetprogramma Waterschap Noorderzijlvest 2023

Beschrijving

Het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest kent een groot aantal iba's bij particuliere woningen. Deze zijn geplaatst door de desbetreffende gemeente. Bij een deel van de IBA’s wordt in opdracht van Noorderzijlvest onderhoud gepleegd (1x per 2 jaar); voor andere IBA’s is onduidelijk of (en zo ja, hoe vaak) dit gebeurd. Onduidelijk is welke inpact deze iba-systemen hebben op de lokale waterkwaliteit en dus van het al dan niet bereiken van de KRW-doelen.

Alvorens nieuw beleid te formuleren ten aanzien van de waterketen in het buitengebied wil het waterschap monitoren wat de werkelijke uitstoot van deze iba's is. STOWA wil de data van deze systemen in de praktijk graag opnemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenaamde nieuwe stoffen.

Waterschap Noorderzijlvest en STOWA werken in dit monitoringsplan samen. De uitvoering van de monitoring door Waterschap Noorderzijlvest is voorzien in 2023. Er zullen circa 50 iba-systemen worden bemonsterd.

De resultaten van de bemonstering worden opgenomen in de Sanimonitor en in een rapportage.

Waterschap
  • Ws. Noorderzijlvest
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug