Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT meetprogramma Waterschap Noorderzijlvest / Gemeente Groningen 2023

Beschrijving

In de wijk Drielanden ligt een helofytenfilter dat het grijze water van 60 woningen verwerkt. In de wijk Reitdiep ligt een wilgenfilter voor de verwerking van grijswater van 180 woningen. Beide filters worden maandelijks gemonitord op macroparameters. Op bedrijventerrein Euvelgunne ligt een helofytenfilter voor de verwerking van het huishoudelijk afvalwater van het bedrijf Olijslager. Al deze voorzieningen dienen als voorbeeld voor in de toekomst aan te leggen decentrale decentrale afvalwatersystemen in en rond Groningen. De gemeente en het waterschap achten het daarom van belang over dit soort systemen extra gegevens te verzamelen.

Het Waterschap Noorderzijlvest oriënteert zich op de inrichting van de toekomstige waterketens. Van belang is dat de RWZI-Garmerwolde momenteel vol belast is terwijl de gemeente Groningen de komende jaren nog grootschalige bouwplannen heeft. Om te beoordelen of decentrale sanitaire voorzieningen in de toekomstvisie passen is kennis nodig over de effectiviteit, duurzaamheid en beheeraspecten van dit soort zuiveringen.

De gemeente Groningen heeft met de voorzieningen bij Drielanden, Reitdiep en Euvelgunne stappen gezet naar meer decentrale afvalwaterzuiveringen. Zij streeft naar duurzame waterketenoplossingen en overweegt bij stedelijke uitbreidingen de inzet van meer decentrale voorzieningen.

STOWA richt zich met het DEBIT-2030 programma op het verzamelen van data van decentrale sanitaire systemen op een zodanige wijze dat deze ook beschikbaar zijn voor de toekomstige besluitvorming en de huidige omissies in kennis (met name ten aanzien van beheer/onderhoud, duurzaamheid en microverontreinigingen).

 

Het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Groningen willen graag de voorzieningen in Drielanden, Reitdiep en Euvelgunne gebruiken om na te gaan of dit soort voorzieningen een rol kunnen spelen bij een duurzame ontwikkeling van de waterketen in de stad Groningen; STOWA wil graag stimuleren dat de te verzamelen data uniform is en ook elders in Nederland kan worden gebruikt.

Gemeente

Groningen

Waterschap
  • Ws. Noorderzijlvest
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug