Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compostmeer

Beschrijving

Plaats: Bollenstreek nabij Petten

Doelstelling: Nagaan of het mogelijk is te komen tot een nauwere samenwerking tussen de landbouw, de gemeente en het waterschap ten aanzien van organischestofstromen. In het bijzonder gaat het erom te kijken of er enerzijds op de kosten in het afvalwaterbeheer kan worden bespaard, en of anderzijds zowel de bodemstructuur kan worden geoptimaliseerd als het watersysteem (KRW) kan worden verbeterd.

Onderzoeksperiode: 2014 – medio 2016

Foto -  compostmeer bollenveld // compostmeer.png (258 K)

Toelichting onderzoek:

Het project Compostmeer komt voort uit de gedachte dat zowel overheden als het bedrijfsleven in het buitengebied in de toekomst belangrijke en omvangrijke maatregelen zullen moeten nemen op het vlak van organischestofstromen.

Elk van hen zal moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Aan de ene kant om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering of om uitvoering te geven aan een verdere verduurzaming. En aan de andere kant ook omdat bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld het afvalwaterstelsel) op termijn zullen moeten worden vervangen.

Nieuwe inzichten leiden er toe dat voor allerlei problemen nieuwe en eigentijdse oplossingen worden gezocht. Overheden en bedrijfsleven kunnen daarin door samenwerking soms tot onverwachte win–winsituaties komen. Daarom is er een nadere verkenning op dit vlak uitgevoerd. 

Conclusies:

Vastgesteld is dat er zeker mogelijkheden zijn, maar dat de zuiveringsprestaties van decentrale systemen (met name helofytenfilters) bij lozing op oppervlaktewater naar verwachting niet voldoen aan de normen voor N-verwijdering in het projectgebied van Compostmeer. Voorts bleek  met name de financieringsstructuur van de huidige waterketen een belemmering bij de ontwikkeling van decentrale projecten door ondernemers.

Aanbevelingen:

Aanbevolen wordt in samenwerking met de landbouw te blijven zoeken naar mogelijkheden om afvalwater efficiënt en effectief te zuiveren. Dit kan onder andere door pilots te starten in die gebieden en op die locaties waar dat binnen de huidige beleidsmatige kaders mogelijk is. Daarbij zou met name moeten worden gekeken naar gebieden waar het waterschap en/of de gemeente op termijn problemen verwachten.

Tegelijkertijd zou ook moeten worden nagegaan of het mogelijk is voor decentrale systemen dezelfde financiële ruimte te creëren die er ook is voor drukriolering. En daarnaast welke stappen er op korte termijn moeten worden gezet om een beeld te ontwikkelen van de gewenste toekomstige afvalwatersituatie in het buitengebied. Daarbij dient ook te worden aangegeven welke acties (onderzoek/pilots/aanpassing beleid) er nodig zijn om een eventuele transitie in gang te zetten. Bij de toekomstvisie zou de blik gericht moeten worden op de periode dat de huidige drukriolering moet worden gerenoveerd (na 2030).

Gemeente

Schagen

Waterschap
  • HH. Hollands Noorderkwartier
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug