Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bedrijventerreinen Noord-Nederland

Beschrijving

Plaats: Noord-Nederland

Doelstelling: Verkenning van de mogelijkheden om bedrijventerreinen qua afvalwaterbeheer meer toekomstbestendig te maken.

Toelichting onderzoek:

Rioolstelsels op bedrijventerreinen voldoen in veel gevallen niet meer aan de eisen die we er nu of in de toekomst aan zouden willen stellen. Soms is er sprake van een ongewenste situatie - bijvoorbeeld een teveel aan hemelwater op het riool - die we in de toekomst zouden willen verbeteren. Maar soms doen zich, op het terrein zelf of elders in de stad, ook concrete wateroverlastsituaties voor. Maatregelen zijn nodig! Maar welke? Gaan we door met dezelfde maatregelen als de afgelopen decennia of maken we gebruik van nieuwe kennis en inzichten?

Daar komt bij dat we ook rekening moeten houden met nieuwe eisen en randvoorwaarden. Enerzijds als gevolg van de klimaatverandering, anderzijds door allerlei maatschappelijke veranderingen. We stellen in de toekomst wellicht andere eisen aan het rioolstelsel en aan het afvalwaterbeheer. Maatregelen die we nu nemen om de huidige problemen op te lossen zouden juist ook in het licht van het toekomstperspectief geplaatst moeten worden.

Hoe gemeenten en waterschappen vanuit de bestaande situatie zouden kunnen toewerken naar een nieuwe toekomstgerichte afvalwaterketen op bedrijventerreinen is een vraag die bij verschillende overheden speelt. Dit was de aanleiding om de problematiek te verkennen en na te gaan op welke wijze richting zou kunnen worden gegeven aan de toekomstige aanpassingen in de riolering op bedrijventerreinen.

Aanbevelingen:

 1. Betrek bij investeringen in de waterketen in een vroeg stadium andere beleidsterreinen erbij.
 2. Maak bij het ontwerp van het afvalwaterstelsel voor nieuwe bedrijventerreinen een reële calculatie van kosten en baten.
 3. Ontwerp afvalwaterstelsels op nieuwe bedrijventerreinen flexibel, zodat zowel financiële als technische aanpassingen later nog mogelijk zijn.
 4. Zorg dat op politiek/bestuurlijk niveau keuzes worden gemaakt over inrichting en financiering van het afvalwatersysteem.
 5. Communiceer naar de bedrijven toe duidelijk over gemaakte keuzes en verantwoordelijkheden.
 6. Geef met name aandacht aan de behandeling van regenwater; daar liggen veel kansen.
 7. Doe meer kennis en ervaring op met pilots en voorbeeldgebieden.
 8. Werk samen met collega-gemeenten en -waterschappen, zodat niet ieder opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Gemeente

Assen, Hoogeveen, Groningen

Waterschap
 • Ws. Drents Overijsselse Delta
 • Ws. Hunze en Aa's
 • Ws. Noorderzijlvest
Aard van het project
 • Bureaustudie
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug