Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compactsysteem

Om verschillende redenen kan op een bedrijventerrein worden gekozen voor een compacte minizuivering (compactsysteem). Dit kan het geval zijn als de reeds aanwezige riolering of de RWZI overbelast is, de afstand tot de riolering te groot is, of het een tijdelijke voorziening betreft.

Beschrijving systeem

Compactsystemen zijn er in tal van uitvoeringen (met zwevend slib of slib op dragermateriaal). Ze kunnen het afvalwater continu of batchgewijs verwerken. De systemen nemen relatief weinig ruimte in. De meeste systemen maken het afvalwater even schoon als de reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie. Soms wordt de techniek gecombineerd met een membraanfiltratie (MBR). Het compactsysteem verwijdert de organische stof plus het grootste deel van de nutriënten (stikstof en fosfaat).

Het afvalwater wordt via een vrijvervalriool naar het centrale compactsysteem geleid. Het gezuiverde water kan in de bodem worden geïnfiltreerd of naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.  

Bedrijventerrein - compactsysteem // bedrijventerrein_-_compactsysteem.jpg (46 K)

Beheer

Alle grotere actiefslibsystemen vergen, vanwege de toegepaste techniek, professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en zijn er soms additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Effecten/voordelen

De ruimtevraag van dit soort systemen is beperkt. De gehele installatie kan meestal in een of meerdere containers worden geplaatst.

Overig

Indien gebruik wordt gemaakt van een MBR worden ook de pathogenen grotendeels verwijderd.

De werking van kleinere IBA-compactsystemen was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. De oorzaken hiervan moeten worden gezocht in een niet altijd even zorgvuldige plaatsing, onvoldoende onderhoud en een te grote discontinuïteit in de afvalwaterstroom. De problemen die zich bij de IBA’s voordeden, treden bij grotere compactsystemen minder snel op, door de grotere en gelijkmatigere aanvoer van afvalwater.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het verder verbeteren van deze systemen. Via online monitoring van procesparameters kan bij enkele systemen het zuiveringsproces realtime worden gemonitord en zo nodig direct worden aangepast.

Ervaringen

Er zijn in Nederland inmiddels enige tientallen locaties waar huishoudelijk afvalwater op de schaal van 10 – 500 i.e. via een compactsysteem wordt gezuiverd. In het buitenland is veel meer ervaring met het toepassen van deze technieken op deze schaal.

Er zijn verschillende typen compactsystemen op de markt; ze kunnen vaak ook modulair worden opgebouwd.

Terug