Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bedrijventerreinen

Onder bedrijventerreinen verstaan we hier in of nabij stedelijke gebieden gelegen terreinen waar overwegend bedrijven zijn gevestigd. Er is vaak veel dakoppervlak en veel verhard oppervlak. Grotere industriecomplexen vallen er niet onder.

Problemen

De afvalwatersituatie op de meeste bedrijventerreinen verschilt sterk van die in een woonwijk. Dat heeft te maken met het aanbod en de samenstelling van het afvalwater, maar ook met het feit dat bedrijventerreinen meer dan woonwijken gevoelig zijn voor conjuncturele ontwikkelingen.

Vanwege die verschillende uitgangspunten zou een afvalwaterstelsel op een bedrijventerrein bij voorkeur anders ontworpen moeten worden dan in een woonwijk. Dat is te meer van belang aangezien bedrijventerreinen door hun omvang vaak een grote impact op het totale afvalwaterstelsel hebben.

Er is echter in het verleden niet altijd rekening gehouden met die verschillen en zo komt het vaak voor dat bedrijventerreinen grote hoeveelheden sterk verdund afvalwater op het stelsel brengen. Dit leidt nogal eens tot problemen, variërend van overstortingen tot wateroverlastsituaties en lokale vervuiling.

Mogelijkheden

Bedrijventerreinen ontwikkelen zich over het algemeen veel sneller dan woonwijken. Bedrijven hebben een steeds kortere levensduur en moeten voortdurend anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zij maken steeds meer op de korte termijn gerichte technische en economische afwegingen. De dynamiek is vele malen groter dan in een woonwijk. Anders dan in veel woonwijken is er vaak ook wel veel ruimte. Dat biedt de mogelijkheid om juist lokaal afvalwaterstromen te verwerken en nieuwe technologieën te beproeven.

De snelle ontwikkelingen maken het soms al nodig om binnen 30 jaar over te gaan tot revitalisering van een bedrijventerrein. Dat biedt dan gelijk de kans om opnieuw na te denken over de riolering.

Terug