Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Biogaswinning samen met de landbouw

Biogaswinning door mestvergisting wordt op dit momenteel veelvuldig toegepast in de landbouw. Als een boerenbedrijf een mestvergister heeft, kan daar in principe ook het huishoudelijk afvalwater in verwerkt worden. Het digestaat (het restproduct in de vergister) wordt normaliter als meststof uitgereden op het land.

Beschrijving systeem

Het zwarte water dient, voor een zo optimaal mogelijke energiewinning, zo geconcentreerd mogelijk te worden ingezameld. Hiervoor worden vacuümtoiletten en een vacuümriolering gebruikt. Voor een extra toevoer van organisch materiaal kan een voedselrestenvermaler aan het systeem worden toegevoegd. Het keukenafval en zwarte water komt in een opslagtank en wordt vandaaruit naar de vergister gepompt.

Het resterende grijze water (badkamer en keuken) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening, zoals een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Kern - Vergisten met landbouw // kern_-_vergisten.jpg (52 K)

Beheer

De vergister vergt regelmatig controle en beheer.

Wet- en regelgeving

De regels voor co-vergisting zijn strikt. Op dit moment staat huishoudelijk afvalwater niet op de lijst van stoffen die voor co-vergisting in aanmerking komen. Daarmee is deze optie juridisch niet mogelijk.

Ervaringen

Met deze vorm van biogaswinning is in Nederland in één pilot (Sneek) op deze schaal ervaring opgedaan. Momenteel loopt er een nieuwe pilot in Kerkrade (SuperLocal).

Terug