Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine inzamelen voor struvietwinning

Het merendeel van de nutriënten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriënten stikstof en fosfaat worden hergebruikt.

Beschrijving systeem

In de woning worden watervrije urinoirs en/of urinescheidingstoiletten geplaatst. Via een aparte leiding loopt de urine in een opslagtank. Periodiek wordt de urine door een tankwagen opgehaald, waarna de urine op een verwerkingslocatie tot struviet (een fosfaatmeststof) wordt verwerkt.

Het zwarte water (toiletspoelwater) en het grijze water zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een septic tank, een compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Woning  - Winnen urine tbv struviet // woning_-_urine_centraal.jpg (42 K)

Beheer

De urineleidingen kunnen verstopt raken met urinesteen. Regelmatig doorspoelen met bijvoorbeeld mierenzuur (WC-eend) wordt aanbevolen.

Effecten/voordelen

Een urinoir in toilet of badkamer wordt door veel mensen als comfortverhogend ervaren.

Overig

Er zijn momenteel geen goede urinescheidingstoiletten in de handel.

Ervaringen

Met deze vorm van inzameling en transport is in Nederland op deze schaal nog geen ervaring.

Verschillende waterschappen hebben op een RWZI een struvietreactor waar de urine verwerkt zou kunnen worden.

Terug