Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine als meststof

Het merendeel van de nutriënten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriënten stikstof en fosfaat worden hergebruikt.

Beschrijving systeem

In de woning worden watervrije urinoirs en/of urinescheidingstoiletten geplaatst. Via een aparte leiding loopt de urine in een opslagtank. Van daaruit kan deze lokaal worden aangewend voor de bemesting van bijvoorbeeld tuin of boomgaard.

Het transport van de urine naar de tuin kan handmatig (gieter) maar ook via een tank en ondergronds leidingstelsel direct naar de tuin worden geleid. Om overbemesting te voorkomen dient de tuin wel groot genoeg te zijn. De hoeveelheid stikstof in de urine van 1 persoon is op jaarbasis genoeg om een tuin van ruim 200 m2 te bemesten. Om de urine veilig te kunnen verwerken, is een opslag van een half jaar nodig. De urine wordt bij voorkeur verdund met water in de tuin verspreid.

Het zwarte water (toiletspoelwater) en het grijze water zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een septic tank, een compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn door de veel geringere belasting met nutriënten. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Woning  - Hergebruik urine // woning_-_urine_lokaal.jpg (51 K)

Beheer

De urineleidingen kunnen  verstopt raken met urinesteen. Regelmatig doorspoelen met bijvoorbeeld mierenzuur (WC-eend) wordt daarom aanbevolen.

De urine dient voor gebruik 6 maanden te rusten om de eventueel aanwezige ziektekiemen te doden.

Effecten/voordelen

Een urinoir in toilet of badkamer wordt door veel mensen als comfortverhogend ervaren.

Overig

Het gebruik van urine in de landbouw is als meststof niet toegestaan. De wet zegt evenwel niets over het gebruik van urine in de eigen (privé) tuin of boomgaard.

Er zijn momenteel geen goede urinescheidingstoiletten in de handel.

Ervaringen

In Zweden is ervaring opgedaan met het gebruik van urine als meststof. In Nederland is een pilot uitgevoerd bij het plaatsje Anderen in Drenthe.

't Natuurlijk huus in Heino vangt urine en fecaliën gescheiden op. De fecaliën gaan naar de septic tank, de urine wordt gebruikt om de fruitbomen te bemesten.

Terug