Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd grijs water

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door grijs water te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken.

Beschrijving systeem

Het grijze water (van badkamer en keuken) wordt met een gescheiden leidingstelsel ingezameld. Via een vetvang wordt het in een helofytenfilter gezuiverd en teruggeleid naar de woning. Eventueel zorgt een zandfilter voor een extra zuivering. Het water wordt vervolgens in een buffertank opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling.

Het zwarte water (toiletspoelwater) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening zoals een septic tank, een IBA-compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn, vanwege de veel geringere hydraulische belasting. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

 

Woning - hergebruik grijswater (2) // woning_-_hergebruik_grijswater_2.jpg (36 K)

 

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

De laatste jaren wordt het gebruik van gezuiverd afvalwater steeds vaker genoemd als optie voor de watertekorten op de droge zandgronden. In welke mate dit ook voor decentrale voorzieningen geldt is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de schaal. Hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw/moestuin draagt bij aan de droogtebestrijding.

In toenemende mate komen er zuiveringstechnieken op de markt die het mogelijk maken om gezuiverd afvalwater nog verdergaand te zuiveren waardoor dit water als spoel-, proces- of soms zelfs als drinkwater kan worden benut. Het terugleveren van water uit een openbare voorziening aan individuele huishoudens is echter voorbehouden aan de drinkwaterbedrijven. Het leveren van spoelwater voor het toilet zal om die reden in het algemeen niet mogelijk zijn.

Het verdergaand zuiveren en hergebruiken draagt bij aan de drinkwaterbesparing.

Bij hergebruik van effluent moet altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Verdergaande maatregelen

Indien gewenst kan ook het effluent van de eventueel aanwezige decentrale zuivering voor het zwarte water via het helofytenfilter weer worden hergebruikt. Extra aandacht voor beheer en onderhoud is dan van wege de volksgezondheid noodzakelijk.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele projecten in Nederland waar grijs water en/of huishoudelijk afvalwater na zuivering door een helofytenfilter wordt gebruikt als toiletspoelwater of voor irrigatie. In projecten als BlueCity en Gust'Eaux (België) wordt ook een verdergaande zuivering beproefd.

 

 

 

 

Terug