Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van afvalwater

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door afvalwater te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken.

Soms ligt een locatie in een gebied waar geen drinkwaterleiding aanwezig is. Technologisch is het mogelijk om afvalwater en regenwater te gebruiken als bron voor drinkwater.

Beschrijving systeem

Voor de productie van (toilet)spoelwater wordt het afvalwater via de normale riolering ingezameld. Via een vetvang wordt het in een helofytenfilter gezuiverd en teruggeleid naar het congrescentrum. Het helofytenfilter kan zowel in de tuin als op het dak worden geplaatst. Een zandfilter zorgt voor een extra zuivering. Het water wordt vervolgens in een buffertank opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling of als irrigatiewater. In plaats van het zandfilter zijn er inmiddels ook andere filtersystemen op de markt.

Voor de productie van drinkwater uit afvalwater is na de zuivering door een helofytenfilter en de aanvulling van de voorraad met regenwater nog een proces van geavanceerde zuiveringsstappen (actief kool, UV, ozon, elektrocoagulatie, nanofiltratie) noodzakelijk. Regelmatige controle op met name de bacteriologische kwaliteit is nodig.

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

Door hergebruik van het afvalwater zal het waterverbruik tot 30% afnemen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. Met waterbesparende maatregelen kan tot 50% op het watergebruik worden bespaard.

Ervaringen

Met het terugwinnen van drinkwater uit afvalwater en regenwater is ervaring opgedaan in het project Gust’Eaux.

Terug