Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kostenbesparing

Een mogelijke reden om te kiezen voor nieuwe manieren van omgaan met afvalwater is kostenbesparing. Hieronder wordt uitgelegd hoe nieuwe sanitatie in dit opzicht aantrekkelijk kan zijn.

Nieuwe investeringen

We hebben in Nederland ons afvalwaterstelsel goed op orde. Maar daarmee zijn we niet klaar. De komende decennia zijn opnieuw investeringen nodig, om het systeem op orde te houden of aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Soms kunnen we de bestaande infrastructuur met kleine herinvesteringen weer up-to-date maken maar soms blijken grote investeringen nodig.

Dit is bijvoorbeeld het geval als in het buitengebied door aanleg van infrastructurele werken een geheel nieuw drukriool moet worden aangelegd, of wanneer door uitbreiding van een recreatiepark of woonwijk de capaciteit van de riolering of de RWZI niet meer toereikend is. Het aanleggen van een lokale zuivering die het conventionele systeem ontlast, is dan vaak voordeliger dan het aanpassen van de riolering of de RWZI.

Buitengebied

Met name het buitengebied, waar nu vaak drukriolering aanwezig is en waar vaak ook wel ruimte is voor decentrale voorzieningen, is kansrijk voor toepassing van nieuwe sanitatie.

Uit onderzoek van STOWA/RIONED blijkt dat de kosten van drukriolering relatief hoog zijn (Keuzeproces Afvalwater Buitengebied): gemiddeld zo’n € 700 per aansluiting per jaar. En daar komen de zuiveringskosten nog bij. Decentrale voorzieningen pakken al snel voordelig uit, zeker als meerdere woningen geclusterd kunnen worden.

In het algemeen geldt dat zolang de bestaande voorziening voldoet deze bij voorkeur in stand gehouden moet worden. Maar mocht herinvestering om welke reden dan ook nodig zijn, dan valt nieuwe sanitatie uit kostenoogpunt zeker te overwegen.

Capaciteit

Voordeel is er soms ook als de huidige riolering aan zijn maximale capaciteit zit en het aanbod aan afvalwater in de komende jaren gaat toenemen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal woningen of recreatieterreinen. Door één grote lozer van het systeem af te koppelen, en daarvoor een decentraal systeem aan te leggen, ontstaat er ruimte op het systeem waardoor dit langer kan blijven functioneren.

Kostenvergelijking

Er zijn vaker vergelijkingen gemaakt tussen de kosten van centrale versus decentrale systemen. Belangrijk is daarbij hoe je je systeemgrenzen kiest. Kijk je sec naar de zuivering, dan is er bij grote systemen snel sprake van een schaalvoordeel. Reken je ook de kosten van de riolering mee (energie en infrastructuur), dan kan het beeld snel kantelen.

In het kader van I-QUA verwijst de Universiteit van Gent naar een Amerikaanse EPA Studie (Massoud). Zie kader.

Tabel - Massoud financiele vergelijking // tabel_-_financiele_vergelijking_centraal_decentraal.jpg (109 K)

Voor de Nederlandse situatie geldt eenzelfde beeld. In onderstaande figuur zijn indicatief de zuiveringskosten van een helofytenfilter, een belucht helofytenfilter en een actiefslibsysteem vergeleken met die van de RWZI. Decentrale systemen kunnen vanaf een schaalniveau van ca. 50 woningen qua prijs concurreren met de prijs van een RWZI. Bij kleinere systemen bepalen de kosten voor de riolering welke oplossing het gunstigst is qua prijs.

Afbeelding - grafiek - kosten decentrale voorzieningen met RWZI-lijn // grafiek_kosten_decentrale_voorzieningen.png (102 K)

Situaties waarin nieuwe sanitatie kostentechnisch gezien interessant kan zijn ten opzichte van de aansluiting op riool en RWZI:

  • Er is nog geen riolering of zuivering aanwezig.
  • De huidige decentrale voorziening (vaak een IBA-compactsysteem) is aan het eind van zijn technische levensduur.
  • Er moet voor onderhoud geïnvesteerd worden in het huidige drukriool.
  • De capaciteit van het drukriool is onvoldoende om de verwachtte toename aan afvalwater te kunnen verwerken.
  • Het drukriool moet vanwege de aanleg van een weg of dijk worden verlegd.
  • De huidige RWZI heeft zijn maximale capaciteit bereikt terwijl extra aanbod van afvalwater uit bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk of recreatieterrein wordt verwacht.

Uiteraard zijn bij de kostenafweging de lokale omstandigheden sterk bepalend voor de hoogte van de uiteindelijk kosten.


Terug