Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Energiebesparing

Er is energie nodig voor de aanleg van riolering en zuiveringsinstallaties, voor het transport van afvalwater, en voor de zuivering:

  • De hoeveelheid energie die nodig is om een riool aan te leggen, is even groot als de hoeveelheid energie die gedurende de levensduur ervan wordt gebruikt om het afvalwater te verpompen. De energie die nodig is voor de aanleg van een zuiveringsinstallatie is maar een fractie van de energie die nodig is voor de zuivering zelf.
  • Gemiddeld vergt het transport van afvalwater circa 6 kWh per i.e. per jaar. Bij een drukriool is dit, vanwege de grotere afstanden, echter al snel het veelvoudige.
  • De zuivering van afvalwater op een RWZI vergt circa 30 kWh per i.e. per jaar.

Gerekend over heel Nederland gaat het dan weliswaar over veel energie (meer dan 1200 miljoen kWh per jaar voor al het afvalwater), maar gerekend per huishouden is het energiegebruik in de waterketen beperkt, namelijk rond de 2%. Uiteraard zijn dit gemiddelden. Juist in de buitengebieden kan, vanwege de grote afstanden, zowel bij de aanleg als bij het transport veel energie worden bespaard met decentrale oplossingen.

Afbeelding - energieverbruik drukriolering en iba // energieverbruik_drukriolering_en_iba.jpg (124 K)

Bron: Water en energie | RIONED 2012

Er is tegenwoordig een ruime keuze aan decentrale voorzieningen. Sommige werken met beluchting of met membranen; deze systemen vragen in verhouding meer energie. Bij andere systemen doet de natuur het werk en is soms alleen een eenvoudig pompje nodig.

Afbeelding - energieverbruik productie buizen 2 // energieverbruik_productie_buizen_2.jpg (136 K)

Bron: Water en energie | RIONED 2012

Er is ook ruime keuze in rioleringen. Beton en PVC vergen voor de productie veel minder energie dan HDPE.

Voor huishoudens is energiebesparing ook mogelijk door het (warm)watergebruik te verminderen. Per persoon verdwijnt er aan warmte circa 800 kWh per jaar door het riool. Met waterbesparende sanitatie en een zuinige (af)wasmachine kan het energieverbruik fors worden verminderd.

Als energiebesparing een doelstelling is, dan verdient het aanbeveling waterbesparend sanitair te gebruiken, zo min mogelijk riolering aan te leggen, en daar waar riolering nodig is te kiezen voor beton of PVC. Gekozen kan worden voor relatief eenvoudige zuiveringssystemen, zonder bewegende delen en beluchting, en met pompjes die het water alleen hoeven op te pompen waarna het via vrij verval door de zuivering kan stromen. Voorbeelden hiervan zijn de VST, de ABR en helofyten- en wilgenfilters.

Meer weten over het energieverbruik in de waterketen? Zie ‘Water en energie: feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer’ van de Stichting RIONED.

Terug