Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen

Een goed motief om te kiezen voor nieuwe vormen van sanitatie is het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Het transporteren en zuiveren van afvalwater vergt nog steeds veel energie. Daarnaast bevat het afvalwater ook veel energie, zowel in de vorm van warmte als in de vorm van organische stof. Ons huidige afvalwatersysteem biedt verschillende mogelijkheden om energie te besparen en energie uit afvalwater terug te winnen.

Een nog vaak onderbelicht aspect is de uitstoot van broeikasgassen als methaan en lachgas. 

Ontstaan huidig afvalwatersysteem

Ons conventionele afvalwatersysteem van rioleringen en RWZI’s heeft zich de vorige eeuw geleidelijk aan ontwikkeld. Het belangrijkste doel daarbij was om ons tegen de laagste kosten te ontdoen van afvalwater, op een uit het oogpunt van volksgezondheid en milieu verantwoorde manier.

Dit leidde tot een systeem dat veel energie (en grondstoffen) vergde, zowel bij aanleg (veel betonnen rioolbuizen) als in beheer en onderhoud (veel energie nodig voor transport en beluchting; veel gebruik van chemicaliën).

Duurzaamheid en klimaat

In het begin van deze eeuw werd duurzaamheid belangrijker en werd er steeds kritischer gekeken naar het energieverbruik op de zuiveringen. Dat gebeurde op centraal niveau met de 'Meerjarenafspraak energie-efficiency' (MJA3) en leidde onder andere tot het initiatief 'De energiefabriek'. Dit werd later 'De energie- en grondstoffenfabriek', doelend op de mogelijkheden om naast energie ook grondstoffen te winnen op de RWZI.

Tegelijkertijd werd gezocht naar andere manieren om afvalwater effectiever en efficiënter te behandelen, bijvoorbeeld door afvalwaterstromen zo min mogelijk te verdunnen of te vermengen (scheiden), door onnodig transport te vermijden (decentrale behandeling) en door na te gaan of de afvalwaterketen ook lokaal zou kunnen worden geïntegreerd (minder transport). Dit leidde tot het programma 'Nieuwe sanitatie'.

Nieuwe sanitatie kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door:

  1. Energiebesparing
  2. Energieterugwinning
  3. Beperking uitstoot broeikasgassen

Klik op het menu links voor verdere informatie per onderwerp.

Terug