Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Grondstoffenbesparing

Welke grondstoffen worden er gebruikt?

Voor de aanleg van riolering en zuiveringsinstallaties zijn grondstoffen nodig als beton, PVC, HDPE en dergelijke. Water is het transportmiddel in de riolering. Om het rioolsysteem te laten functioneren en verstopping te voorkomen, is voldoende water nodig. Een belangrijk deel van dit water is drinkwater. En om het zuiveringsproces op de RWZI optimaal te laten verlopen worden vaak chemicaliën gebruikt.

Hoe kan er op grondstoffen worden bespaard?

Er zijn weinig studies gedaan naar het grondstoffengebruik voor de aanleg van de waterketen. Een vergelijking tussen centrale en decentrale systemen kan daarom niet goed worden gemaakt.

Waterbesparing bij het transport kan vooral worden bereikt door gebruik te maken van waterzuinig sanitair (dit levert overigens ook een energiebesparing op) en het toepassen van vacuümtoiletten en -riolering. Behalve dat waterbesparing leidt tot een lagere waterrekening, leidt het ook tot een betere zuivering. De zuivering werkt namelijk over het algemeen beter als het afvalwater geconcentreerder is.

En wat besparing van grondstoffen tijdens de zuivering betreft: de meeste kleinschalige decentrale systemen (VST, ABR, helofytenfilter, IBA-compactsysteem e.d.) vergen geen chemicaliën.

Als grondstoffenbesparing een doelstelling is, kan op basis van de beschikbare gegevens nu niet worden aangegeven of nieuwe sanitatie beter scoort dan conventionele sanitatie. De waterbesparing vindt vooral op huishoudniveau plaats.

Terug