Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bijdragen aan de circulaire economie

Een goed motief om te kiezen voor nieuwe vormen van sanitatie, is het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie. Grondstoffen en energie worden schaars. Het is daarom zaak ze zoveel mogelijk terug te winnen en weer in de kringloop te brengen. Ook afvalwater biedt verschillende mogelijkheden om toe te werken naar het sluiten van de cirkel.

Ontstaan huidig afvalwatersysteem

Ons conventionele afvalwatersysteem van rioleringen en RWZI’s heeft zich de vorige eeuw geleidelijk aan ontwikkeld. Het belangrijkste doel daarbij was om ons tegen de laagste kosten te ontdoen van afvalwater, op een uit het oogpunt van volksgezondheid en milieu verantwoorde manier.

Dit leidde tot een systeem dat veel energie en grondstoffen vergde, zowel bij aanleg (veel betonnen rioolbuizen) als in beheer en onderhoud (veel energie nodig voor transport en beluchting; veel gebruik van chemicaliën).

Duurzaamheid en circulaire economie

In het begin van deze eeuw werd duurzaamheid belangrijker en deed het begrip 'circulaire economie' zijn intrede. Ook binnen de afvalwaterketen werd gezocht naar oplossingen om de keten duurzamer te maken. Dat gebeurde op centraal niveau met de 'Meerjarenafspraak energie-efficiency' (MJA3) en leidde onder andere tot het initiatief 'De energiefabriek'. Dit werd later 'De energie- en grondstoffenfabriek', doelend op de mogelijkheden om energie en grondstoffen te winnen op de RWZI.

Tegelijkertijd werd gezocht naar andere manieren om afvalwater effectiever en efficiënter te behandelen, bijvoorbeeld door afvalwaterstromen zo min mogelijk te verdunnen of te vermengen (scheiden), door onnodig transport te vermijden (decentrale behandeling) en door na te gaan of de afvalwaterketen ook lokaal zou kunnen worden geïntegreerd (sluiten van kringlopen). Dit leidde tot het programma 'Nieuwe sanitatie'.

De circulaire economie is vooral gericht op terugwinning en hergebruik. Nieuwe sanitatie kan hieraan bijdragen door:

  1. Grondstoffenbesparing
  2. Grondstoffenterugwinning
  3. Producten uit afvalwater

Klik op het menu links voor verdere informatie per onderwerp.

Terug