Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hoe kunnen we de risico's verder beperken?

De risico’s voor de volksgezondheid bij decentrale systemen kunnen worden beperkt door:

  • Vermijden van contact (bij gebruik, beheer en onderhoud van de systemen). Door professioneel beheer en door het systeem zo te ontwerpen dat voor het beheer van de installatie slechts minimaal/geen contact met ruw of gedeeltelijk gezuiverd afvalwater nodig is.
  • Vermijden van contact met het effluent door lozing in de bodem. Hier zal door microbiologische activiteit verdere afbraak van organische verbindingen plaatsvinden en zullen ziekteverwekkers geleidelijk aan afsterven. Tenzij er in de bodem wordt gegraven, is er geen contact meer mogelijk met het geïnfiltreerde effluent. De verblijftijd in de bodem is veelal dusdanig groot dat reeds een volledige zuivering heeft plaatsgevonden voordat het water weer opkwelt (mits er geen kortsluitstromen ontstaan).
  • Vermijden van contact met het effluent door niet te lozen op oppervlaktewater met een zwem-, recreatie- of hergebruikfunctie.
  • Vermijden van contact door bij hergebruik van effluent contact met het effluent uit te sluiten.
  • Het verlagen van de concentraties door verdunning van het effluent in oppervlaktewater.
  • Brongerichte maatregelen (voorkomen dat bepaalde medicijnen worden gebruikt of worden geloosd op het afvalwater). In Deventer zijn goede ervaringen opgedaan met het verzamelen van urine in plaszakken bij patiënten van het Deventer ziekenhuis.
  • Vermijden dat er een direct contact is tussen de afvalwaterketen en de voedselketen.

Terug