Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Vergunningen

De Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer kent een algemene zorgplicht ten aanzien van afvalwater. In drie Algemene maatregelen van bestuur (AmvB) zijn algemene regels opgenomen voor de wijze waarop afvalwater door de eigenaar van het afvalwater moet worden behandeld. Alleen de meest risicovolle lozingen vereisen een voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag.

Voor nieuwe sanitatie zijn twee AmvB’s met name van belang:

  • Besluit lozing afvalwater huishoudens
  • Activiteitenbesluit

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Dit besluit bepaalt dat er voor lozingen vanuit particuliere huishoudens nooit een individuele vergunning of ontheffing nodig is. Wel gelden er, krachtens de Regeling lozing afvalwater huishoudens, regels met betrekking tot het zuiveren van afvalwater en het beheer van de installatie en is er een meldingsplicht aan het bevoegd gezag.

Activiteitenbesluit

Dit besluit stelt algemene regels aan inrichtingen bedoeld voor de verwerking van afvalwater. De gangbare decentrale systemen voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit. Voor de lozing van het effluent gelden soms, op grond van de Waterwet of de Wet bodembescherming, aanvullende eisen. Voor bodemlozingen zijn de gemeente of het waterschap bevoegd gezag. Voor lozingen op oppervlaktewater is dat het waterschap. U dient hierover met de gemeente/het waterschap contact op te nemen.

Uitgebreide informatie over de wet Milieubeheer en de regelgeving met betrekking tot afvalwater kunt u vinden op de website van Infomil. Voor oplossingen die minder standaard zijn, heeft Infomil ook een online tool, waarmee u in het kader van het activiteitenbesluit kunt bepalen welke vergunningen en informatie er allemaal nodig zijn. 

De Wet Ruimtelijke Ordening

Aanlegvergunning

Voor werkzaamheden in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde heeft u soms een aanlegvergunning nodig. Met deze vergunning kunt u wegen of paden aanleggen, sloten graven of dempen, bomen planten, en grond ophogen of afgraven. De aanlegvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van uw gemeente. Op het Omgevingsloket kunt u bij sommige gemeenten ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Terug