Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bij het project te betrekken partijen

Wettelijk gezien, zijn gemeente en waterschap verantwoordelijk voor het beheer van afvalwater, oppervlaktewater en grondwater. Zij moeten in alle gevallen bij de realisatie van uw project betrokken worden.

Als u als particulier of groep bewoners een project wilt realiseren dan zult u naast het waterschap en de gemeente in de meeste gevallen ook een adviseur, een aannemer of een leverancier van een decentraal sanitatiesysteem nodig hebben. Bij wat grotere projecten (als er meerdere woningen van het systeem gebruik maken) is het vaak handig ook belangenorganisaties, een potentiële beheerder, of mogelijke grondeigenaren bij de voorbereidingen te betrekken.

Het komt ook voor dat de gemeente of het waterschap de initiatiefnemer is. Het gaat dan vaak om grotere nieuwbouw- of renovatieprojecten. De projectontwikkelaar, de woningcorporatie en de aannemer zijn in dat geval belangrijke partijen om in de ontwikkeling mee te nemen. Zij moeten immers vaak de nodige aanpassingen realiseren in de woningen of daarbuiten. Daarnaast kan de keuze voor een sanitatiesysteem invloed hebben op de verkoopbaarheid van een woning.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater. Zij heeft soms in een plan vastgelegd hoe er in uw gemeente met decentrale afvalwatervoorzieningen wordt omgegaan. De gemeente kan u met haar kennis helpen bij het realiseren van uw plannen. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het afgeven van een omgevingsvergunning (indien noodzakelijk) en voor het heffen van de rioolbelasting. Bij lozing van het gezuiverde afvalwater in de bodem moet de gemeente een lozingsvergunning afgeven.

Behalve dat u de gemeente nodig heeft voor de realisatie van uw plannen, kan zij ook een belangrijke partner zijn om mee samen te werken. Kijk hier voor de motieven die daarbij voor de gemeente van belang kunnen zijn.

Waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor het watersysteembeheer, waaronder het zuiveren van afvalwater (op grond van artikel 3.4 van de Waterwet) . De rioolwaterzuivering kan worden beheerd door het waterschap zelf, maar ook door anderen. Het waterschap blijft wel verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het heeft soms in een plan vastgelegd hoe er in uw waterschap met decentrale afvalwatervoorzieningen wordt omgegaan.

Het waterschap komt met name in beeld als er sprake is van een lozing op het oppervlaktewater. Voor kleine lozingen gelden algemene voorwaarden, maar bij grotere voorzieningen zal er vaak een lozingsvergunning moeten worden afgegeven. Het waterschap zuivert het afvalwater normaliter op een RWZI en heft daarvoor de zuiveringsheffing. Bij een kleine lozing op het oppervlaktewater uit een decentrale voorziening heft zij veelal een watersysteemheffing en verontreinigingsheffing.

Behalve dat u het waterschap meestal nodig heeft voor de realisatie van uw plannen, kan het ook een belangrijke partner zijn om mee samen te werken. Kijk hier voor de motieven die daarbij voor het waterschap van belang kunnen zijn.

Rijkswaterstaat

Voor de grotere rijkswateren is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het beheer, in plaats van het waterschap. Rijkswateren zijn bijvoorbeeld de grote rivieren, kanalen en het IJssel- en Markermeer.

Projectontwikkelaar/woningcorporatie

Bij (grotere) nieuwbouwprojecten is veelal een projectontwikkelaar of een woningcorporatie de initiatiefnemer. Als een overheid de behoefte heeft om nieuwe sanitatie binnen het project toe te passen dan zal hun medewerking moeten worden verkregen. Dit gebeurt doorgaans op basis van vrijwilligheid.

Ontwikkelaars en corporaties hebben geen formele taken op het gebied van afvalwater en richten zich over het algemeen op het tegen een zo gunstig mogelijke prijs aanbieden van woningen aan de markt die voldoen aan de gangbare keurmerken (o.a. BREEAM).

Projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties kunnen wel belang hebben bij de realisatie van nieuwe sanitatie. Zij kunnen daarmee namelijk PR genereren en bouwen aan een innovatief en duurzaam imago. Bij de keuze voor systemen die energie terugwinnen, kunnen zij BREEAM-punten verdienen.

Behalve dat u de projectontwikkelaar of woningcorporatie soms nodig heeft voor de realisatie van uw plannen, kunnen zij ook belangrijke partners zijn om mee samen te werken. Kijk hier voor de motieven die daarbij voor projectontwikkelaars of corporaties van belang kunnen zijn.

Aannemer

Voor de daadwerkelijke realisatie van decentrale systemen is meestal naast de leverancier ook de inzet van een (lokale) aannemer nodig. Deze heeft vaak jarenlange ervaring met de aanleg van conventionele systemen. Nieuwe-sanitatiesystemen vergen – zolang zij nog niet gemeengoed zijn – extra aandacht, om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt in de uitvoering.

Leveranciers en adviseurs

Er zijn verschillende leveranciers van kant-en-klare systemen. Zij kunnen u voorlichten over de capaciteit, het beheer en onderhoud van hun systemen. Voor grotere voorzieningen is altijd maatwerk nodig. Een adviseur of een leverancier kan u hierin adviseren.

Bewoners, belangenorganisaties en landbouw

Bij de realisatie van grotere en zichtbare systemen, zoals een helofyten- of wilgenfilter, is het belangrijk om dit zo veel mogelijk in samenspraak met de lokale bewoners en eventuele belangenorganisaties van landbouw en natuur en milieu te doen.

Samen met de lokale partijen kan een voor iedereen geschikte locatie worden gevonden, waarbij eventueel ook sprake kan zijn van functioneel medegebruik. Helofytenfilters kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van een groenstructuur, bijdragen aan de ontsluiting van een gebied, of bijdragen aan natuurlijke en recreatieve functies.

Bewoners of landbouwers kunnen tegen een vergoeding een rol vervullen in het dagelijks toezicht, het beheer en het jaarlijks onderhoud. Bij medegebruik of beheer door derden moet wel rekening worden gehouden met het aspect volksgezondheid.

Grondeigenaar

Indien de initiatiefnemer op eigen terrein geen ruimte heeft, zal de medewerking van een lokale grondeigenaar gezocht moeten worden. De grond kan worden gehuurd of gepacht. En soms is aankoop mogelijk.

Terug