Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Financiering van het project

Een project kan worden gefinancierd vanuit de reguliere budgetten uit de rioolbelasting en zuiveringsheffing, door private investeringen, door bijdragen in natura en door bijdragen uit subsidies.

Participatiebereidheid

De mate waarin partijen bereid zijn financieel in een project te participeren, is afhankelijk van het belang dat zij daarbij hebben.

Een project in het midden van een grote stad, waar het vrijvervalriool voor de deur ligt, zal door een waterschap en gemeente anders worden beoordeeld dan bij een kampeerboerderij in het buitengebied langs een kwetsbare beek. Bewoners van een duurzame wijk zullen eerder bereid zijn te investeren in een duurzame vorm van afvalwaterbeheer, en zijn wellicht ook bereid via eigen beheer daaraan in natura een bijdrage te leveren. Een subsidie wordt alleen gegeven als met het project wordt bijgedragen aan het doel waarvoor de subsidie in het leven is geroepen. Het is van belang bij de voorbereiding van een project al goed na te gaan welke partijen mogelijk betrokken zouden kunnen zijn en op welke gronden zij financieel zouden willen participeren.

Beheervergoeding

Private investeringen (bijvoorbeeld bij projecten in het buitengebied) zijn mogelijk als daar een korting op de rioolbelasting en de zuiveringsheffing tegenover staat (volledige kwijtschelding is vaak niet mogelijk omdat hier meerdere activiteiten uit worden betaald). Deze private partij wordt dan feitelijk de zuiveraar en krijgt daarvoor jaarlijks een beheervergoeding van waterschap en gemeente. De huidige wetgeving geeft alleen deze twee partijen de bevoegdheid rioolbelasting en zuiveringsgelden te innen.

Eigen keuze

Private investering is uiteraard ook mogelijk als er sprake is van een onderneming (camping, horeca e.d.). In dit geval heeft de ondernemer de keuze om aan te sluiten op de riolering (en riool- en zuiveringsheffing te betalen) of een eigen voorziening te treffen.

Financiering in natura

Sommige systemen (zoals helofytenfilters) lenen zich ervoor om door bijvoorbeeld bewoners te worden gemonitord en beheerd. Beheer door bewoners kan worden gezien als een financiering in natura. De eigenaar (bijvoorbeeld de gemeente) hoeft dan immers geen (of veel minder) kosten te maken voor het onderhoud.

Terug