• Close window

Stowa

Sluiten van kringlopen

Voor duurzaamheid is het sluiten van kringlopen een belangrijk uitgangspunt. Door dit zo lokaal mogelijk te doen is minder transport nodig. Dat bespaart energie.

In principe kunnen urine en fecaliën heel goed worden gebruikt om de lokale voedselkringloop te sluiten. Ontlasting kan na vergisten of composteren als bodemstructuurverbeteraar worden gebruikt. Urine is een goede vloeibare meststof, die theoretisch gezien direct in de tuin of op het land kan worden uitgereden. Binnen de huidige wet- en regelgeving is deze oplossing echter niet zomaar mogelijk. Natuurlijk moet dit hergebruik aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mogen er niet te veel medicijnen in urine en fecaliën zitten en moet het hygiënisch verantwoord gebeuren. In proefprojecten kan, met toestemming van het bevoegd gezag (meestal het waterschap of de gemeente), nader onderzoek worden uitgevoerd en ervaring worden opgedaan. Dit kan op termijn leiden tot aanpassing van de huidige wet- en regelgeving.

Op grotere schaal kunnen energie, stikstof en fosfaat uit het afvalwater worden teruggewonnen. Nieuwe sanitatie maakt het mogelijk om kringlopen van stikstof en fosfaat zowel op huishoudniveau als op regionaal niveau te sluiten.